September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sep
2021
15

รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

Analysis Environment

Analysis Environment รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อที่เราจะสามารถรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม การ Analysis Environment จึงมีความจำเป็นที่เราต้องทราบและสามารถวัดปริมาณของสารที่มีในธรรมชาติและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และในบทนี้ความนี้เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมบางประเภท และเมื่อเราศึกษาถึงรายละเอียดของมลพิษแต่ละตัว เราจะกล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับสารนั้นอีกครั้ง กลุ่มของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Analysis Environment มีอะไรบ้าง ประเภทของเทคนิคในการวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เทคนิคพื้นฐาน (Classical Techniques) ในเทคนิคนี้จะไม่ใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาถในการตรวจหาและวัคสารที่สนใจ โดยส่วนมากจะใช้ปฏิกิริยาเคมีในการตรวจหาสารที่สนใจ ในแง่การหาปริมาณส่วนมากจะทำโดยการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตร วิธีการใช้เครืองมือ (Instrumental Methods) โดยจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจหาและวัดปริมาณสารที่สนใจจากสมบัติเฉพาะตัวของสารได้มีการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีความไวและความจำเพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้นักเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสามารถตรวจหาและวัดปริมาณสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ๆ ได้ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยเราสามารถแยกขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์

Sep
2021
14

ระดับของการสื่อสาร

Levels of Communication

ระดับของการสื่อสาร Levels of Communication การที่เราจะเข้าใจในสื่อมวลชน สิ่งแรก คือ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจกระบวนการสื่อสารก่อน Levels of Communication เพราะการสื่อสาร คือ การปฏิบัติการส่งความคิดและทัศนคติ จากคน ๆ หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การเขียนจดหมายถึงกัน และการพูดคุยกัน คือ 2 วิธีการที่ใช้สำหรับการสื่อสารของมนุษย์ นอกจากนี้ เรายังสื่อสารกันด้วยกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแม้กระทั่งการกระพริบตา ก็เป็นการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ้น  มนุษย์เราสื่อสารกัน Levels of Communication อย่างไร  ด้วยวิธีการที่สามารถจำแนกการสื่อสารออกเป็นระดับต่างๆ ซึ่ง ส่วนบุคคล (Intrapersonal communication) ระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) กลุ่มย่อย (Small

Sep
2021
12

มลพิษในดิน

Soil Pollution

มลพิษในดิน Soil Pollution มลพิษในดิน Soil Pollution ส่วนมากหลาย ๆ คนก็อาจจะรู้แล้วว่ามันเกิดมาจากอะไร และยังอีกหลายคนเช่นกันที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ โดยในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมลพิษชนิดนี้กันว่าเป็นอย่างไร Soil Pollution มลพิษในดิน เกิดจากอะไร  เนื่องจากการจับกันของมลพิษกับอนุภาคของดิน ดินจะทำตัวเสมอเป็น “sink” สำหรับมลพิษส่วนมาก ซึ่งตกลงมาจากอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารประกอบไม่มีขั้วเช่น PCBs และ Dioxins ซึ่งไม่ละลายในน้ำ สารประกอบเหล่านี้ส่วนมากจะพบอยู่ในดินและมีความเสถียรมาก และไม่สามารถจะถูกชะล้างออกไปได้ง่าย ๆโดยฝนลงสู่แหล่งน้ำ สารประกอบอื่น ๆที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่า จะถูกชะล้างออกจากดินลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใต้ดิน ดังนั้นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิถีทางการเคลื่อนย้ายสำหรับมลพิษบางชนิด และเป็นจุดสุดท้ายของวิถีทางของมลพิษอื่น ๆ บางตัวอย่างของมลพิษที่พบในดิน ยาปราบศัตรูพืช ( Pesticides) สารประกอบประเภทนี้อาจจะเป็นมลพิษที่สำคัญที่สุดในดิน เนื่องจากถูกนำไปใส่ลงในดิน โดยตรงหรือให้กับพืชที่ปลูกบนดิน

Sep
2021
11

ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

Curriculum

ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร Curriculum การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานใดก็ตาม ย่อมต้องมีหลักสูตร Curriculum เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการ การจัดการเรียนรู้จึงจะดำเนินไปตามทิศทางที่มีเป้าหมายชัดเจน และผู้ผ่านการเรียนรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วน ความหมายของหลักสูตร Curriculum หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลหรือประสบการณ์ทั้งหมดที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดก็ตาม จัดให้แก่ผู้เรียน จากความหมายนี้ หลักสูตรจะครอบกลุม 3 ส่วน ต่อไปนี้ เอกสารที่เป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการหรือเป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย โดรงสร้าง เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ เวลาเรียน แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวดำเนินการใช้หลักสูตร ประสบการณ์เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนตามแนวทางที่กำหนดในเอกสาร ประกอบด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย กีพาสี เป็นต้น กิจกรรมนอกสถานศึกษา เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายพักแรม

Sep
2021
10

ธรรมชาติของชีวิต

Natural of life

ธรรมชาติของชีวิต Natural of life แม้ว่าชีวิตจะมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีลักษณะบางประการที่ปรากฎเป็นความคล้ายคลึงกัน เราเรียกลักษณะที่ปรากฏคล้ายกันนี้ว่า ลักษณะของการมีชีวิต หรือธรรมชาติของชีวิต Natural of life ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันไต้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (scientific method) ลักษณะของการมีชีวิตของธรรมชาติของชีวิต Natural of life สิ่งมีชีวิตมีการจัดแผนแบบระเบียบ (Living Things are Organized) ในการประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนของสิ่งมีชีวิตนั้น องค์ประกอบแต่ละชิ้นส่วนจะถูกกำหนดตำแหน่งที่อยู่ไว้อย่างชัดเจน การจัดแผนแบบระเบียบของชีวิตนั้น เริ่มปรากฎตั้งแต่ระดับของความเป็นเซลล์ (cell)  ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่แสดงความมีชีวิต เชลล์ประกอบขึ้นจากการผสมผสานของ สารเคมี จากระดับ ปรมาณู (อะตอม-atom) มารวมตัวกันเป็น อณู (โมเลกุล-molecule) เมื่อสารเคมีมาประกอบกันขึ้นเป็นเซลล์แล้ว เซลล์บางชนิดอาจมีสถานะเป็นอินทรีย์สังขารที่สมบูรณ์โดยตัวเอง เซลล์บางชนิดอาจจะไปรวมกันเกิดเป็นกลุ่มโคโลนี

Sep
2021
9

ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ

Warning

ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ Warning writing in English การเขียนภาษาอังกฤษนั้นหากไม่สนไวยากรณ์แล้วก็อาจจะสามารถเขียนอย่างไรก็ได้เพื่อให้คนที่การที่จะสนทนาด้วยเกิดความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพียงแต่ว่าการเขียนแบบนั้นจะเป็นการเขียนที่ผิดหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษนั่นเอง โดยในบางรายแล้วหรือบางการกระทำก็ไม่สามารถที่จะเขียนแบบผิดๆไปได้ อย่างเช่นการเขียน essay หรือการเขียนเพื่อตอบโต้อะไรที่เป็นงานเป็นการ ดังนั้นในบทความนี้เราจึงจะพาทุกคคนไปทำความรู้จักกับ ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ Warning writing in English กัน ว่ามีอะไรบ้าง  ควรระวังอะไรบ้าง ในการเขียนภาษาอังกฤษ Warning writing in English จงจำไว้เสมอว่า อย่าใช้ here ตามหลัง this หรือ these และ there ตามหลัง that หรือ those โดยในคนไทยส่วนใหญ่แล้วนั้นเวลาพูด ก็มักจจะมีคำติดปากที่พูดกันว่า “นี่อันนี้ม ของนั้นนี่นั่น”

Sep
2021
8

บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ

Manage

บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ Manage สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย วิธีการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้น Manage ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะใส่ใจมากที่สุด เพื่อที่ในชีวิตประจำวันของคุณนั้นจะได้ไม่มีเรื่องของการเงินติดขัด เงินฝืด หรือปัญหาการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเกิดขึ้นให้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิต  และยังจะเหลือเงินเก็บที่สามารถนำไปซื้อของที่อยากได้หรือจ่ายกับอะไรต่างๆที่คุณต้องการใชอนาคตได้อีกด้วย  โดยบทความนี้เราจะพาทุกท่านทำการศึกษาวิธีบริหารเงินเดือนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร วิธี Manage เงิน ทำอย่างไร?  การวางแผนการใช้เงินและเก็บเงิน คือสิ่งแรกที่ควรคิดตั้งแต่ได้เงินมาเลย ก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรก็ควรคิดไว้ว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นที่สุดหรือไม่  การที่จะใช้จ่ายในแต่ละทีควรมีสติอยู่ตลอด เพราะโดยปกติของมนุษย์เราแล้ว เราจะคิดว่ายิ่งมีเงินเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะทำให้อยากใช้เงินเท่านั้น การวางแผนให้มีเงินเก็บ เมื่อคุณรับเงินเดือนมา ควรทำการแยกบัญชีให้ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินจำนวนหนึ่งได้อย่างเต็มที่ การแบ่งเงินออกไปตามความจำเป็น   การแยกเงินเก็บออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ทำอย่างไร? ส่วนที่1 แยกไว้ประมาณสี่สิบเปอเซ็น สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าที่อยู่อาศัย ค่าไฟ ค่าผ่อนรถ ส่วนที่ 2 แยกไว้เป็นจำนวน

Sep
2021
7

ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร

Fruity

ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร Fruity ผลไม้ Fruity ต่าง ๆ  นั้น ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ประเภทใด สีอะไร รสชาติแบบไหน ทั้งหมดก็จะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์อยู่อย่างมากมายในแต่ละสายพันธ์ของผลไม้ด้วยกันทั้งหมด เพราะผลไม้คือแหล่งสะสมที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ อยู่อย่างหลากหลายชนิด ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์ โดยบทความจะมาพูดถึงประโยชน์ของผลไม้กันว่ามีต่อมนุษย์อย่างเราอย่างไรบ้าง Fruity มีประโยชน์อะไรบ้าง? ในผลไม้มักจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นเป็นอยู่จำนวนมาก จะมีความแตกต่างของปริมาณสารนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ ซึ่งเป็นตัวช่วยหลักในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ รวมไปถึงโรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง อีกด้วย อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก ที่เป็นส่วนช่วยหลักในการป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์และยังสามารถช่วยทำการบำรุงสุขภาพและอวัยวะภายในร่างกายได้ สามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ทำให้ในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีระบบขับถ่ายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ และมีประสิทธิภาพมาก ทั้งยังสามารถช่วยป้องกันโรคท้องผูก เพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้น ใช้เป็นยาสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ในบางชนิด เช่น กล้วย อโวคาโด้ การรับประทานผลไม้ เพื่อเป็นการที่จะสามารถช่วยพัฒนาด้านสมอง

Sep
2021
5

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ

punctuations

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations ความรู้เรื่องหลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่เกินความสับสนต่อการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกัน โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้กันว่ามีการใช้อย่าไรบ้าง เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations คืออะไร? เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแบ่งข้อความที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันออกจากกันได้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบอีกด้วยว่าข้อความใดเป็นส่วนขยายของข้อความใด เกี่ยวข้องเรื่องอะไร  โดยในบางคนที่ยังไม่สามารถอ่านได้อย่างดีนั่น ก็อาจมีผลเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องหมายในภาษาอังกฤษอย่างดีพอ เพราะในภาษาไทยไม่มีการใช้หลักการใช้เครื่องหมายอย่างนี้นั่นเอง  เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สามารถทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียว โดยผู้เขียนสามารถที่จจะใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นตัวที่ช่วยกำหนดความหมายของประโยคให้มีความแน่นอนและตายตัวได้ตามความต้องการของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย . , ; ? หรือ เครื่องหมายอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ทุกเครื่องหมายล้วนมีความสำคัญในตัวของมันสำหรับภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เครื่องหมายจุลภาพ หรือ comma (,) ใช้กับข้อความอย่างไร ตัวอย่างเช่น  1.Sam the plumber is

Sep
2021
4

เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่

Sweat

เมื่อเหงื่อ Sweat ออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่ เหงื่อ Sweat คืออะไร แล้วการที่เหงื่อออกมาจากร่างกายเราเยอะๆจะเป็นการที่เรานำไขมันออกจากร่างกายจริงหรือไม่ ในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเหงื่อกัน เหงื่อ Sweat คืออะไร? คือ ของเสียรูปบบหนึ่งของร่างกาย ที่ร่างกายทำการขับออกมาในรูปแบบของน้ำที่เป็นของเหลว โดยมีการขับของเสียพวกนี้ออกมาทางรูผิวหนังหรือตามซอกต่างๆของร่างกาย เช่น ซอกแขน ซอกขา ฝ่ามือฝ่าเท้า  ซึ่งส่วนประกอบของเหงื่อประกอบไปด้วย ดังนี้ น้ำทั้งหมด 99 % โซเดียมคลอไรด์  ยูเรีย  น้ำตาล  ไขมัน  กรด amino บางชนิด  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  เหล็ก โดยสัดส่วนของสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำ รวมกันเพียง 1 % เท่านั้น