September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Jul
2021
22

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

ปัจจุบันนี้มีเด็กไทยที่เป็น “โรคสมาธิสั้น” อยู่ มากกว่า 420,000 คน โดยเกิดขึ้นในเด็กชายเป็นมากกว่าเด็กหญิงถึง 4 เท่า เรามาทำความรู้สึกโรคสมาธิสั้นในเด็กผ่านบทคสามนี้กันเถอะ     โรคสมาธิสั้นคืออะไร     โรคสมาธิสั้น หรือชื่อทางสากลเรียกว่า ADHD โดยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองส่วนหน้าที่ไม่สมดุลกันของเด็ก ซึ่งเป็นอวัยวะที่คอยทำหน้าที่ควบคุม พฤติกรรม สมาธิ ความจำ การเรียนรู้ ความตั้งใจ การวางแผน การยับยั้งชั่งใจ การคิดคำนวน และการตัดสินใจ   เมื่อเกิดความผิดปกติและไม่สมดุลของสารเคมีของสมองในส่วนนี้ จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็ก เช่น เด็กจะซุกซนเกินเหตุ ขาดสมาธิ วอกแวกง่าย ขี้หลงขี้ลืม จำบทเรียนไม่ได้ บางรายอาจมีอาการ หุนหันพลันแล่น ก้าวร้าว เล่นแรง