September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sep
2021
1

อาการวุ้นตาเสื่อม

EyeFloaters

อาการวุ้นตาเสื่อม EyeFloaters เมื่อใดก็ตามที่คุณมองเห็นวุ้นในตา ให้สันิฐานก่อนเลยว่าคุณเป็น โรควุ้นตาเสื่อม EyeFloaters ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้มองเห็นจุดเล็ก ๆ ลอยผ่านไปมา โดยจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไป เช่น จุดดำเล็ก ๆ หรือวงใหญ่ ๆ คล้ายเมฆ ซึ่งผู้ป่วยอาจพบว่าเกิดเป็นจุดขนาดเล็กหลาย ๆ จุดพร้อมกัน หรือมีเพียงจุดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพียง 1 หรือ 2 จุด และจะสามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองไปที่ที่มีพื้นหลังสีสว่าง อาการวุ้นตาเสื่อม EyeFloaters เป็นอย่างไร? จุดที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่  จุดสีดำหรือสีเทา  เป็นเส้นเกลียว  ใยแมงมุม  วงแหวนเมื่อเคลื่อนไหวดวงตา เมื่อใดที่ควรพบแพทย์? พบว่ามีอาการวุ้นตาเสื่อมมากผิดปกติ เกิดจุดใหม่หรือมีการวุ้นตาเสื่อมเกิดขึ้นใหม่อย่างกะทันหัน เห็นแสงวาบ สูญเสียการมองเห็นที่บริเวณรอบข้าง มีอาการเจ็บตา นอกจากนั้น อาการเหล่านี้อาจเกิดจากประสาทตาฉีกขาด