September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sep
2021
5

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ

punctuations

รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations ความรู้เรื่องหลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียน และยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่เกินความสับสนต่อการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกัน โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้กันว่ามีการใช้อย่าไรบ้าง เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ punctuations คืออะไร? เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแบ่งข้อความที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันออกจากกันได้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบอีกด้วยว่าข้อความใดเป็นส่วนขยายของข้อความใด เกี่ยวข้องเรื่องอะไร  โดยในบางคนที่ยังไม่สามารถอ่านได้อย่างดีนั่น ก็อาจมีผลเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องหมายในภาษาอังกฤษอย่างดีพอ เพราะในภาษาไทยไม่มีการใช้หลักการใช้เครื่องหมายอย่างนี้นั่นเอง  เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่สามารถทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียว โดยผู้เขียนสามารถที่จจะใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เป็นตัวที่ช่วยกำหนดความหมายของประโยคให้มีความแน่นอนและตายตัวได้ตามความต้องการของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย . , ; ? หรือ เครื่องหมายอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ทุกเครื่องหมายล้วนมีความสำคัญในตัวของมันสำหรับภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เครื่องหมายจุลภาพ หรือ comma (,) ใช้กับข้อความอย่างไร ตัวอย่างเช่น  1.Sam the plumber is