December 07, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
community development

หลักการพัฒนาชุมชน

หลักการพัฒนาชุมชน Community Development Principles

สำหรับการพัฒนาชุมชน Community Development เป็นเรื่องของแนวความคิดปรัชญาที่เพิ่งพบกันไม่นานนักและการพัฒนาชุมชนยังอยู่ในขั้น “การทดลอง” ฉะนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีทฤษฎีพัฒนาชุมชนที่แท้จริง แต่การพัฒนาชุมชน มี “หลักการ” หลายประการ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหลัก 10 ประการ ในการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้

หลัก 10 ประการ ในการพัฒนาชุมชน มีอะไรบ้าง

 1. ถือว่าบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนนั้น เพื่อชุมชนโครงการแรกในการที่จะดำเนินการนั้นจะต้องริเริ่มโครงการนั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 2. ทำให้ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นในชนบทดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่
 3. เปลี่ยนแปลงท่าทีและทัศนคติของประชาชนนั้นมีความสำคัญ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ
 4. มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมของชุมชนนั้น
 5. จะต้องมีหลักที่จะใช้การกระตุ้น ใช้วิธีการที่จะแสดงให้ปรากฎแก่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และฝึกอบรมบรรดาผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีโครงการใดก็ตาม
 6. ผู้ดำเนินงานพัฒนาชุมชน จะต้องมีความเชื่อให้การยอมรับนับถือต่อบทบาทของสตรีและเขาวชนที่จะช่วยกันร่วมในโครงการ ซึ่งสตรีและเยาวชนก็เป็นกลุ่มผู้นำท้องถิ่น
 7. โครงการช่วยเหลือตนเองของชุมชน ถ้าจะให้เกิดผลได้เต็มที่แล้วจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากรัฐบาล
 8. รัฐบาลจะต้องมืนโยบายแน่นอน มีการบริหารที่รู้ความเป็นระเบียบ โดยเฉพาะมีการบรรจุคนฝึกอบรมคน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และในระดับชาติ ตลอดจนกระทั่งมีการวิจัยและประเมินผล เพื่อความสำเร็จโดยส่วนรวมของงานพัฒนาชุมชน
 9. ให้องค์การอาสาสมัดร องค์การเอกชน เข้าร่วมมีส่วนช่วยในงานพัฒนาชุมชนด้วย
 10. การพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องถือว่าความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป จะต้องมีความก้าวหน้าคู่กันไปกับความก้าวหน้า หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ

หน่วยงานที่ดำเนินการตามหลักการพัฒนาชุมชน ควรยึดหลักในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนดังนี้ คือ

 1. ขบวนการพัฒนาชุมชนจะต้องมีแบบแผน วิธีการที่แน่นอนและมีเหตุผล
 2. ใช้หลักการให้การศึกษากับประชาชน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดทำจริงและให้ประชาชนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
 3. ดำเนินงานของหน่วยงานควรจะมุ่งทำงานกับกลุ่มคน มากกว่าที่จะทำงานกับรายบุคคล รวมทั้งประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีความชำานาญเฉพาะ ไม่ควรจะทำให้สำเร็จภายในหน่วยงานเดียวกัน
 4. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำนิยมของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่จะพัฒนาเป็นอย่างดี
 5. พัฒนาควรจะดำเนินการให้ครอบกลุมทั้งชุมชน
 6. เป้าหมายของการพัฒนาจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกในสังคมนั้นจะได้รับ และจะต้องเป็นสิ่งซึ่งสมาชิกและผู้นำในชุมชนนั้นต้องการ
 7. สำหรับการดำเนินงานในขั้นต้น ควรจะมีการนำทรรศนะและสร้างแนวความคิดร่วมโดยวิธีการสาชิตและทดลองให้เห็นจริงจังเสียก่อนที่จะขยายโครงการออกอย่างกว้างขวาง
 8. ชุมชนจะต้องเป็นตัวการที่มีบทบาทในการพัฒนา ต้องใช้หลักการรวมกลุ่มประชาชนให้เกิดพลังกลุ่มที่ถาวร เพื่อเป็นตัวจักรกลในการดำเนินโครงการพัฒนา
 9. จะต้องเริ่มต้นโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือบุคคล
 10. ขบวนการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นสิ่งที่สมาชิกในสวกมนั้นเห็นว่าถูกต้องทุกขั้นตอน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและโกรงการต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนมากที่สุด
 11. ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้หันมายอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ต้องค่อย ๆ ทำ ไม่กวรเร่งรัดจนเกินไป และควรจะเริ่มงากสิ่งที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วไปสู่เรื่องใหม่
 12. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำตัวให้เป็นที่เการพนับถือของสมาชิกในชุมชนและในขณะเดียวกันต้องพยายามหลีกเสี่ยงไม่ทำตัวของเขาให้เป็นบุคทลที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา พยายามมอบความรับผิดชอบ การดำเนินงานให้ประชาชนมากที่สุด ไม่ควรถือว่าเป็นโครงการของทางราชการการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ และยุทธวิชีในการเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหาของโครงการ จะได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาได้พยายามหาวิธีการขจัดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันและเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การที่ประเทศใดจะเลือกวิธีการใดเป็นการพัฒนาประเทศของตนนั้น ขึ้นอยู่กับสถนการณ์ สั่งแวดล้อม และการเมือง แต่หลักการหรือแนวการปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ย่อมคล้ายคลึงกัน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปรับปรุงชนบท งานส่งเสริมเผยแพร่ และการพัฒนาชุมชน ฯลฯ เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่