September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Levels of Communication

ระดับของการสื่อสาร

ระดับของการสื่อสาร Levels of Communication

การที่เราจะเข้าใจในสื่อมวลชน สิ่งแรก คือ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจกระบวนการสื่อสารก่อน Levels of Communication เพราะการสื่อสาร คือ การปฏิบัติการส่งความคิดและทัศนคติ จากคน ๆ หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การเขียนจดหมายถึงกัน และการพูดคุยกัน คือ 2 วิธีการที่ใช้สำหรับการสื่อสารของมนุษย์ นอกจากนี้ เรายังสื่อสารกันด้วยกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแม้กระทั่งการกระพริบตา ก็เป็นการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ้น 

มนุษย์เราสื่อสารกัน Levels of Communication อย่างไร

 ด้วยวิธีการที่สามารถจำแนกการสื่อสารออกเป็นระดับต่างๆ ซึ่ง

  • ส่วนบุคคล (Intrapersonal communication)
  • ระหว่างบุคคล (Interpersonal communication)
  • กลุ่มย่อย (Small group communication)
  • มวลชน (Mass communication)

ลักษณะการสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal communication)

 คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ในตัวของเราเอง ได้แก่  การที่เราพูดกับตัวเอง  เราจะไม่พูดเสียงดังกับตัวเราเอง เมื่อเราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็จะพูดกับตัวเราเอง เรื่องราวหรือเนื้อหาของการสื่อสารส่วนบุคคล จะประกอบด้วยความคิด (thought)  สื่อกลางหรือช่องทางของการสื่อสารส่วนบุคคลนี้คือระบบประสาทที่ผ่านความคิดซึ่งผ่านกระบนการในสมอง

สื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication)

 มีความหมายคือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือกับคนอื่นที่มีจำนวนไม่มากนัก บางครั้งผู้ส่งสารมีความคุ้นเคยกัน เช่นในงานเลี้ยงสังสรรค์

 แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อคนแปลกหน้าพูดอยู่บนถนน บนรถโดยสาร หรือในห้างสรรพสินค้า สื่อกลางในกรณีนี้ คือคลื่นอากาศ และเนื้อหาก็คือสิ่งที่ได้พูด และพูดอย่างไร สิ่งสำคัญในการสื่อสาร คือ การใช้อวัจนภาษา (nonverbal)ผ่านทางภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า เสื้อผ้า และสิ่งอื่น ๆการสื่อสารกลุ่มย่อย (Small group communication)  คือ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนหนึ่งที่ทำการสื่อสาร 

เช่น การบรรยายในห้องเรียน หรือการแสดงสุนทรพจน์ในการรวมตัวเป็นกลุ่มของประชาชน โดยใช้ภาษาและการพูด เช่นเดียวกับการใช้อวัจนภาษา(nonverbal) ในการสื่อสารการสื่อสารกลุ่มย่อยจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนกลุ่มย่อยมารวมตัวกันเพื่อที่จะแก้ปัญหา ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มย่อยนี้ควรมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสพูดคุยกันได้ถ้วนหน้า 

สื่อสารมวลชน (Mass communication)

มีความเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เพื่อทำการสื่อสารกับคนจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือทั่วโลก ผู้รับสารของการสื่อสารมวลซน อาจเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป หรืออาจจะเป็นคนเพียงคนเดียวก็ได้ ปัจจัยสำคัญที่แตกต่างกันในสื่อการสื่อสารมวลชน คือ ภาพลักษณ์

ภาษาพูด ภาษาเขียน เสียงประกอบ ดนตรี  สี แสง และเทคนิคต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการสื่อสารเนื้อหา และในผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบัน สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามาก เราใช้เวลามากเท่าใดในการชมรายการโทรทัศน์ ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ สินค้าทั้งหลายที่เราซื้อ คิดหรือไม่ว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน หรือสิ่งที่ได้อ่านมาจากสื่อมวลชน สื่อสารมวลชนเป็นแหล่งที่สำคัญของข่าวสารและความบันเทิงสำหรับเรา

 

ดังนั้น สื่อมวลชนทำหน้าที่ส่งสารไปยังคนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ธุรกิจทางด้านสื่อมวลชนในอเมริกา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ธุรกิจ เทปเพลง หนังสือ สิ่ง เหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่