December 07, 2021
11 11 11 AM
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง
เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว
ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์
slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker
ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค 
มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้
รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน
ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Latest Post
สารอาหารดี ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความสุขให้แมว กับกัญชาแมว ฮาชิโกะ เรื่องของสุนัขแสนซื่อสัตย์ slot wallet เล่นเกมslot  เกมเล่นง่าย ได้เงินจริง กับค่ายjoker ระหว่างอารมณ์และเหตุผล ล้างมือให้สะอาดห่างไกลโรค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัณโรค  มารู้จักกับ อาหารที่ทานแล้ว ลดปัญหาผมหงอกได้ รู้จักถนอมสายตา อวัยวะที่ต้องใช้งานไปอีกนาน ภาวะปวดหัวตอนท้อง รับมืออย่างไร
Money

เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน

เรื่องของเงินและหน้าที่ของการเงิน money

โดยถือว่าเป็นงานด้านหนึ่งที่อาศัยความชำนาญพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการบริหารงานทางธุรกิจ คำว่าการเงิน money สามารถให้กำจำกัดความ ได้ว่า คือการบริหารงานเกี่ยวการหมุนเวียนของเงินผ่านองค์การไม่ว่าองค์การมั้นจะมีลักษณะเป็นบริษัท, ธนาคาร, หน่วยงานของรัฐบาล หรือโรงเรียนก็ตาม

การเงิน money คืออะไร หมายถึงอะไร

ซึ่งสำหรับลักษณะของการเงินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการไหลหมุนเวียนอย่างแท้จริงของเงินและการเรียกร้องในสิทธิต่าง ๆ ที่มีต่อเงิน หลักการทั้งหลายในทางการเงินพัฒนามาโดยผู้จัดการทางการเงินหรือนำเอามาจากทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือจากความรู้ในทางด้านอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการที่เกี่ยวกับการเงิน การเงินจะมีทฤษฎี และหลักการในตัวของมันเอง แต่ว่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องขั้นมูลฐานกับการที่จะนำเอาไปใช้ ความแตกต่างของความรู้ในทางการเงินกับความรู้ในทางด้านอื่น ๆ เช่นในทางด้านบัญชี และทางด้านเศรษฐศาสตร์สามารถพิจารณาได้ทีละอย่างดังต่อไปนี้คือ

ความแตกต่างของการเงินกับการบัญชี

เรื่องของการบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบันทึก การรายงาน และการวัดรายการที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ ระบบบัญชีคู่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง การบัญชีจึงช่วยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ ข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว เช่น ในเรื่องของกรณีการจัดทำงบุคคลของปีที่แล้วหรืออาจเป็นการพยากรณ์การดำเนินงานในภายหน้า เช่น ในกรณีการจัดทำงบประมาณการคำเนินงานขององค์การในปีต่อไป การเงินสามารถใช้ข้อมูลที่ ระบบการบัญชีจัดหามา เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ช่วยองค์การสามารถได้รับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ กล่าวโดยย่อ คือ

และสำหรับในเรื่องของการบัญชีนั้นก็คือขบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานทางด้านการบันทึกและการ รายงานที่ถูกต้อง ส่วนการเงิน คือขบวนการเกี่ยวกับการจัดการหรือตัดสินใจ ถึงแม้ว่านักบัญชีและผู้จัดการทางการเงินจะทำงานแตกต่างกัน แต่การทำงานมักจะเหลื่อมล้ำกันอยู่บ่อย ๆ

ตัวอย่างเช่น เป็นธรรมดาสำหรับคนที่ยังหนุ่มสาวได้ศึกษาทางการบัญชีจะรับตำแหน่งเป็นนักบัญชี เมื่อทำงานในด้านบัญชีมากเข้าก็จะทราบถึงปัญหาทางการเงิน ซึ่งกิจการของเขาหรือลูกค้าของเขาต้องเผชิญ เขาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ต่อจากนั้นเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นก็จะมีความสามารถมากยิ่งขึ้นโดยอาจเป็นนักวิเคราะห์ หรือผู้จัดการทางการเงินมากกว่าที่จะทำงานเป็นพนักงานบัญชี โดยยึดหลักการลงบัญชีเฉพาะ วันต่อวัน

ความแตกต่างของการเงินกับเศรษฐศาสตร์

โดยสำหรับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การกระจายทรัพยากรในสังคม เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระหว่างประชาชนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยมีหรือไม่มีเงินเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนก็ได้ให้ความสนใจในอุปทานและอุปสงค์, ต้นทุน และกำไร การผลิตและการบริโภคเป็นต้น ในทางด้านเศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิชาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ เช่น สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์อาจแบ่งออกได้ง่าย ๆ เป็น 2 ภาคใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

  1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค มีโครงสร้างทางทฤษฎีซึ่งศึกษาวิธีที่ธุรกิจจะทำการตัดสินใจในเรื่องการกำหนดราคา และการผลิต ในตลาดประเภทต่าง ๆ , และภายใต้ข้อสมมุติฐานต่าง ๆ กัน หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีราคาหรือทฤษฎีของกิจการ เศรษฐศาสตร์จุลภากจะพยายามอธิบายให้ทราบว่าบุคคลที่มีเหตุผลที่ดีจะทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไร
  2. เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกยาสถานการณ์ทั้งหมดในทางเศรษฐกิจของชาติใดชาติหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มของชาติทั้งหลายกลุ่มหนึ่ง เศรษฐศาสตร์มหภาคนี้จะพยายามนำเอาปัจจัยต่าง ๆ เช่นการผลิตและการบริโภคมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาอย่างละเอียดในเรื่องของเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีคำจำกัดกวามเฉพาะที่ใช้ในวิชานี้เช่น ผลผลิตประชาชาติขั้นต้น หรือ ใช้สำหรับวัดระดับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้พยากรณ์อนาคต

อย่างไรก็ตามวิชาทางการเงินเป็นเรื่องของการศึกมาที่ไม่อาศัยหรือพึ่งพาทฤษฎีมากเหมือนอย่างเศรษฐศาสตร์ การเงินเป็นเรื่องที่นำมาใช้สำหรับธุรกิจหรือกิจการเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น เพื่อธุรกิจแห่งนั้นสามารถดำเนินงานไปได้โดยปราศจากอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน เพราะการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงิน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่