September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Jan
2021
28

กัญชาแมว

กัญชาแมว คือ พืชคนละชนิดกันตำแยแมวใช้ราก กัญชาแมวใช้ใบและทั้งสองชนิดก็ไม่ใช่ยาเสพติดสำหรับแมว   ตำแยแมว เป็นวัชพืชในเขตร้อน พบมากทั่วไปในประเทศไทย ใบมีลักษณะ แผ่เรียงตัวเป็นลักษณะจำเพาะเห็นครั้งเดียวก็จะจำได้ครับ ซึ่งตำแยแมวมีน้ำมันที่มีชื่อว่า Nepetalactone อันเป็นสารประกอบ Lactone ชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งมีฤทธิ์กับแมว โดยกลิ่นจะอยู่ที่ราก ถอนขึ้นมาล้างรากให้สะอาด ตัดส่วนใบออก แล้วให้แมวได้เลย  ตำแยแมว ปลูกได้ง่ายมากๆ กระจายทั้วในสนามที่บ้านส่วน กัญชาแมว เป็นพืชตระกูลเดียวกับ มินท์ สะระแหน่ โหระพา ปลูกในเมืองไทยได้สบาย ดินควรเป็นดินทราย  Catnip จะมีสารออกฤทธิ์ คือ Nepetalactone เช่นเดียวกับ ตำแยแมว ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหย เมื่อแมวได้กลิ่นหรือกินจะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มีความสุข  แมวบางตัวหากกินมากเกินไป ทำให้ง่วงนอนแทน แต่ไม่มีอันตรายใดๆ จะมีฤทธิ์เพียง 5-15