September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sep
2021
11

ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

Curriculum

ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร Curriculum การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานใดก็ตาม ย่อมต้องมีหลักสูตร Curriculum เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการ การจัดการเรียนรู้จึงจะดำเนินไปตามทิศทางที่มีเป้าหมายชัดเจน และผู้ผ่านการเรียนรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วน ความหมายของหลักสูตร Curriculum หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลหรือประสบการณ์ทั้งหมดที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดก็ตาม จัดให้แก่ผู้เรียน จากความหมายนี้ หลักสูตรจะครอบกลุม 3 ส่วน ต่อไปนี้ เอกสารที่เป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการหรือเป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย โดรงสร้าง เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ เวลาเรียน แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวดำเนินการใช้หลักสูตร ประสบการณ์เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนตามแนวทางที่กำหนดในเอกสาร ประกอบด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย กีพาสี เป็นต้น กิจกรรมนอกสถานศึกษา เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายพักแรม