September 17, 2021
11 11 11 AM
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ระดับของการสื่อสาร
มลพิษในดิน
ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ธรรมชาติของชีวิต
ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ
บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ
ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร
รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Latest Post
รู้จักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระดับของการสื่อสาร มลพิษในดิน ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ธรรมชาติของชีวิต ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ บริหารเงินแบบมีประสิทธิภาพ ผลไม้แต่ละสีมีประโยชน์อย่างไร รู้หลักการใช้เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่
Sep
2021
4

เมื่อเหงื่อออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่

Sweat

เมื่อเหงื่อ Sweat ออก มันคือนำไขมันออกจากร่างกายเราจริงหรือไม่ เหงื่อ Sweat คืออะไร แล้วการที่เหงื่อออกมาจากร่างกายเราเยอะๆจะเป็นการที่เรานำไขมันออกจากร่างกายจริงหรือไม่ ในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเหงื่อกัน เหงื่อ Sweat คืออะไร? คือ ของเสียรูปบบหนึ่งของร่างกาย ที่ร่างกายทำการขับออกมาในรูปแบบของน้ำที่เป็นของเหลว โดยมีการขับของเสียพวกนี้ออกมาทางรูผิวหนังหรือตามซอกต่างๆของร่างกาย เช่น ซอกแขน ซอกขา ฝ่ามือฝ่าเท้า  ซึ่งส่วนประกอบของเหงื่อประกอบไปด้วย ดังนี้ น้ำทั้งหมด 99 % โซเดียมคลอไรด์  ยูเรีย  น้ำตาล  ไขมัน  กรด amino บางชนิด  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  เหล็ก โดยสัดส่วนของสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำ รวมกันเพียง 1 % เท่านั้น